Aktualności

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI ZA POWSTAŁĄ SZKODĘ

Spółdzielnia mieszkaniowa odpowiada za uszkodzenia samochodu spowodowane przez kontener na śmieci przesunięty przez porywisty wiatr, bo nie zabezpieczyła odpowiednio pojemnika – stwierdził Sąd Okręgo...

Czytaj więcej...

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ZMARNOWANY URLOP

Turyści wykupili wycieczkę do Włoch. Mieli mieszkać w trzygwiazdkowym hotelu przy piaszczystej plaży. Hotel dysponował kortem tenisowym z oświetleniem, dużym basenem i kajakami. Aktywny wypoczynek mia...

Czytaj więcej...

PRZYCZYNIENIE SIĘ DO WYPADKU A PRZECHODZENIE PRZEZ JEZDNIĘ

Jeżeli biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych ustali, że pieszy nie zachował szczególnej ostrożności w trakcie przekroczenia jezdni w miejscu do tego nieprzeznaczonym oraz nie ustąpił pierw...

Czytaj więcej...

ODSZKODOWANIE DLA OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Opiekun osoby niepełnosprawnej wygrał proces ze Skarbem Państwa, bo rząd nie wykonał wyroku Trybunału. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia (VI C 1995/16), może mieć znaczenie dla niemal 1...

Czytaj więcej...

PRZYCZYNIENIE SIĘ POSZKODOWANEGO

Choć poszkodowany nie jest winny wypadku, można przypisać mu, że przyczynił się do powstania szkody. A to wpływa na wysokość kompensaty. Tej treści orzeczenie, mające duże znaczenie dla zasad wypłaty...

Czytaj więcej...

NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE A FRANKOWICZE

Gdy postanowienia umowy kredytu indeksowanego (do franka szwajcarskiego) pozwalają bankowi jednostronnie kształtować kurs waluty, to skutkują rażącą dysproporcją uprawnień umownych na niekorzyść klien...

Czytaj więcej...

O ODSZKODOWANIACH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

Polskie sądy przyznają wyższe kwoty osobom pokrzywdzonym w wypadkach komunikacyjnych. Dowód? Analiza przygotowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Wynika z niej wprost, że łączne kwoty odszkod...

Czytaj więcej...

OD KIEDY NALEŻĄ SIĘ ODSETKI W SPRAWIE ODSZKODOWAWCZEJ?

Sąd Apelacyjny w Katowicach (sygn. akt: V ACa 658/17), wskazał, że gdy odszkodowanie ustalane jest według stanu na datę wyrokowania przez sąd, to odsetki od tego świadczenia są należne od daty wydania...

Czytaj więcej...

WYPOWIEDZENIE UMOWY O KREDYT WE FRANKACH NIESKUTECZNE

Bank nie mógł wypowiedzieć umowy kredytu hipotecznego bez wcześniejszego wezwania do zapłaty; musiał też określić w umowie warunki ustalania kursu walut dla potrzeb spłaty tego kredytu - uznał we wtor...

Czytaj więcej...

JAK DOCHODZIĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA NIESŁUSZNE PRZETRZYMYWANIE W SCHRONISKU?

Podstawą prawną zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich stanowią przepisy kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wydaniem niezgodnego z ...

Czytaj więcej...

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY PRZESĄDZIŁ O WYWŁASZCZONEJ DZIAŁCE

Osoby, którym zabrano działkę lub budynek pod przedsięwzięcie publiczne na skutek rokowań, mogą również starać się o jej zwrot. 12 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt: SK 39/15), otwor...

Czytaj więcej...

CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONY NIE MOŻE WYSTĄPIĆ O ROZWÓD

Jeśli częściowo ubezwłasnowolniony może zawrzeć małżeństwo, to jednak nie może samodzielnie wystąpić z pozwem rozwodowym. Natomiast w procesie, w którym byłaby pozwany, musi być reprezentowany przez k...

Czytaj więcej...

UMOWĘ ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO ZACHOWKU MOŻNA ZAWRZEĆ U NOTARIUSZA

Skoro przepisy prawa nie wykluczają zawarcia umowy w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia wyłącznie w odniesieniu do prawa do zachowku, to należy uznać, iż taka konstrukcja jest dopuszczalna – wsk...

Czytaj więcej...

JAKIE SĄ SKUTKI NIENALEŻYTEGO WYKONANIA USŁUGI POGRZEBOWEJ?

Jeżeli działanie pracowników zakładu pogrzebowego narusza prawo do stosownej żałoby osoby bliskiej zmarłego, to może ona domagać się udzielenia ochrony z tytułu naruszenia dóbr osobistych – wskazał Są...

Czytaj więcej...

KIEDY UBEZPIECZYCIEL MOŻE WYSTĄPIĆ Z ROSZCZENIEM ZWROTNYM?

Jeśli ubezpieczyciel poszkodowanego wypłacił mu odszkodowanie, a istnieją podstawy do przypisania odpowiedzialności za szkodę określonemu sprawcy, to ubezpieczyciel ten może wystąpić z roszczeniem zw...

Czytaj więcej...

KIEDY GMINA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ?

Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru ...

Czytaj więcej...

ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorca, który stracił zamówienie publiczne przez to, że jego konkurent wygrał przetarg wskutek umyślnego podania nieprawdy, ma prawo dochodzić od niego odszkodowania z tytułu utraconych korzy...

Czytaj więcej...

BŁĄD PRACOWNIKA A ODPOWIEDZIALNOŚĆ BANKU

Sąd powinien rozważyć możliwość przypisania bankowi odpowiedzialności kontraktowej za wyrządzoną klientowi szkodę przez byłego pracownika banku - stwierdził Sąd Najwyższy, rozpatrując skargę kasacyjn...

Czytaj więcej...

MOŻLIWE ŻĄDANIE PIENIĘDZY NAWET ZA 130 DNI NAJMU POJAZDU ZASTĘPCZEGO

Jeśli poszkodowany w kolizji samochodowej nie ma pieniędzy na naprawę auta, a postępowanie likwidacyjne przedłuża się z przyczyn leżących po stronie ubezpieczyciela, to ten ostatni musi ponieść pełne ...

Czytaj więcej...

ZAKAZ KONKURENCJI NIE ZA WSZELKĄ CENĘ

Kara dla pracownika za naruszenie zakazu podejmowania działalności na rzecz innych firm musi być adekwatna do szkody wyrządzonej pracodawcy. To sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego (sygn. akt: I ...

Czytaj więcej...

ODSZKODOWANIE ZA PRZEŁOŻONY LOT Z POWODU USTERKI

Pasażerom przełożonego na następny dzień lotu do Grecji należy się po 400 euro, gdyż usterka samolotu nie jest okolicznością nadzwyczajną, lecz należy do ryzyka prowadzenia działalności tego rodzaju g...

Czytaj więcej...

120 TYSIĘCY ZŁOTYCH ODSZKODOWANIA ZA POMYŁKĘ SĄDU

120 tysięcy złotych odszkodowania przyznał sąd mężczyźnie, który po pomyłce innego sądu spędził 81 dni w więzieniu tylko dlatego, że ktoś inny o tym samym imieniu i nazwisku popełnił przestępstwo w cz...

Czytaj więcej...

70 TYSIĘCY ZŁOTYCH ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA ŹLE ROZPOZNANE SCHORZENIE

Sześciu lekarzy z Chojnic skazanych za nieumyślne narażenia zdrowia pacjenta odwoła się od wyroku. Przez źle rozpoznane schorzenie 42-letni pacjent został całkowicie sparaliżowany. Proces odbył się w...

Czytaj więcej...

UTRZYMANIE WYROKU W SPRAWIE ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY KOMORNIKA I RZECZOZNAWCY

Komornik, biegły sądowy i Skarb Państwa muszą solidarnie zapłacić odszkodowanie za nieruchomość zlicytowaną poniżej wartości - zdecydował Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Utrzymał wyrok sądu I instancji...

Czytaj więcej...

SPADKOBIERCY DZIEDZICZĄ OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA SZKODY PO PRZESTĘPCY

Wyrok Sądu Najwyższego wydany na początku sierpnia w sprawie o sygnaturze II CSK 844/16 wciąż budzi wiele kontrowersji i emocji. Przypomnieć należy, iż zgodnie z tezą Sądu Najwyższego zaprezentowa...

Czytaj więcej...

REAKCJA NA JAD OSY TO WYPADEK A NIE CHOROBA

Ukąszenie przez osę, a w konsekwencji śmierć w wyniku wstrząsu anafilaktycznego mieści się w definicji nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel musi wypłacić świadczenie. Osa ugryzła panią A. w palec....

Czytaj więcej...

GMINA JAKO SPADKOBIERCA ODPOWIADA ZA SZKODY SPADKODAWCY

Jeżeli gmina nabyła spadek jako spadkobierca ustawowy, to ponosi również odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki czynów spadkodawcy. Odpowiedzialność gminy jest jednak ograniczona do wartości odzied...

Czytaj więcej...

WŁAŚCICIELE KRAKOWSKICH NIERUCHOMOŚCI MOGĄ DOMAGAĆ SIĘ ODSZKODOWAŃ

Właściciel nieruchomości może domagać się wypłaty odszkodowania od krakowskiego lotniska za spadek wartości nieruchomości. Nie upłynął bowiem termin na wniesienie roszczeń. 15 września 2017 r. Sąd ...

Czytaj więcej...

O WYMAGALNOŚCI ZADOŚĆUCZYNIENIA DECYDUJE DATA WEZWANIA DO ZAPŁATY

Sąd Apelacyjny w Białymstoku wskazał, że w obecnym stanie prawnym odsetki za opóźnienie od przyznanego zadośćuczynienia należy zasądzać przy uwzględnieniu daty wezwania dłużnika do zapłaty, a nie zaś...

Czytaj więcej...

ODSZKODOWANIE DLA PIESZEGO ZA WYPADEK NA CHODNIKU

Pieszy nie musi się spodziewać w normalnych okolicznościach rur PCW leżących nocą na nieoświetlonym chodniku. 58-letnia kobieta potknęła się o leżące na miejskim chodniku rury PCW, które pozostawiła...

Czytaj więcej...

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA INWIGILACJĘ PRZEZ DETEKTYWA

Zlecenie detektywowi inwigilacji przeciwnika procesowego, a następnie upublicznienie przez sądem raportu z takiego wywiadu, jest niedopuszczalne i narusza dobra osobiste. Sąd Apelacyjny w Warszawie za...

Czytaj więcej...

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ODWOŁANIE WYCIECZKI W OSTATNIEJ CHWILI

Ze względu na stres spowodowany odwołaniem wycieczki w ostatniej chwili turyście może należeć się rekompensata pieniężna. Jeśli biuro podróży odwoła imprezę turystyczną w ostatniej chwili, może zapła...

Czytaj więcej...

400 TYSIĘCY ZŁOTYCH ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA STRATĘ DZIECKA

Jeżeli na skutek błędów medycznych w szpitalu doszło do urodzenia martwego dziecka, to rodzicom należy się wysokie zadośćuczynienie – uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn, akt: I ACa 441/16). Powodo...

Czytaj więcej...

UBEZPIECZYCIEL MA POKRYĆ Z OC RÓWNIEŻ NAWIĄZKĘ

Sprawca wypadku drogowego ma prawo żądać od swego ubezpieczyciela zwrotu nawiązki zapłaconej pokrzywdzonemu na podstawie wyroku karnego. To sedno wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z 21 czerwca 2017 ro...

Czytaj więcej...

20 TYSIĘCY ZŁOTYCH ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA MOBBING

Poczta Polska nie reagowała na skargi, więc zapłaci 20 tys. zł pracownikowi, którego dręczyła szefowa. Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygn. akt: I PK 206/16), ważny zarówno dla pracodawców, jak i pracowni...

Czytaj więcej...

NIEWIELKI STOPIEŃ CIERPIENIA WYKLUCZA ZADOŚĆUCZYNIENIE NA RZECZ BRATANKÓW

Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt: I ACa 2387/15), uznał, że jeśli człowiek po śmierci swojego krewnego w sposób naturalny przeżywa żałobę, doświadcza przykrych przeżyć, ale nie odczuwa szczególn...

Czytaj więcej...

ZADOŚĆUCZYNIENIE DLA PACJENTKI Z PSEM, KTÓREJ ODMÓWIONO LECZENIA

31 lipca 2017 r., Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza (sygn. akt: I C 2080/16), zasądził zadośćuczynienie od ośrodka okulistycznego na rzecz niewidomej poruszającej się w asyście psa przewodnika, które...

Czytaj więcej...

PIENIĄDZE ZA NIESŁUSZNE ZWOLNIENIE Z PRACY SĄ NIEOPODATKOWANE

Jeżeli odszkodowanie zostało przyznane na podstawie przepisów kodeksu pracy, może być zwolnione z PIT. Nawet jeśli wypłaca je syndyk, a nie były pracodawca. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajo...

Czytaj więcej...

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ŚMIERĆ PRZY WYCINANIU DRZEWA

Jeśli rolnik, który poniósł śmierć, to jego dzieci, a nawet siostra i matka mają prawo do uzyskania zadośćuczynienia od ubezpieczyciela z tytułu OC. Ważne, żeby istniał związek między nieszczęśliwym z...

Czytaj więcej...

ODSZKODOWANIE ZA NARUSZENIE KONKURENCJI

Na praktykach ograniczających konkurencję tracimy wszyscy, np. płacąc wyższe ceny za produkty. Od dzisiaj łatwiej jest uzyskać odszkodowanie za poniesione z tego powodu straty. 27 czerwca 2017 r. w...

Czytaj więcej...

250 TYSIĘCY ZŁOTYCH ZADOŚĆUCZYNIENIA DL A OFIARY GWAŁTU

Uczennica gimnazjum została zgwałcona przez trzech uczniów tej samej szkoły. Do zdarzenia doszło w 2008 r., gdy powódka nie miała jeszcze ukończonych nawet 15 lat. Sprawcy byli zbyt młodzi, by odpo...

Czytaj więcej...

O ODSZKODOWANIE OD LINII LOTNICZYCH UBIEGA SIĘ TYLKO 1 PROCENT KLIENTÓW

W przypadku zgubienia bagażu, opóźnienia lotu czy niewpuszczenia na pokład samolotu pasażerowie mają swoje prawa, także finansowe. Odszkodowanie w razie problemów z lotem może sięgać 600 euro, za zag...

Czytaj więcej...

ODSZKODOWANIE ZA SZKODY POWSTAŁE NA CHODNIKU Z POLISY NAJEMCY

Za szkody powstałe na chodniku przed sklepem nie zawsze odpowiada właściciel budynku - stwierdził niedawno Sąd Najwyższy. SN (sygn. akt: III CZP 22/17), rozstrzygnął kto powinien dbać o chodnik prze...

Czytaj więcej...

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ZMARNOWANY URLOP

Biuro podróży zapłaci za zmarnowany urlop bo zakwaterowało turystów w brudnych pokojach i hotelu o standardzie innym niż obiecywano podczas zawierania umowy. Państwo G. wykupili w biurze podróży 15 d...

Czytaj więcej...

PONAD 120 TYSIĘCY PASAŻERÓW MA PRAWO DO ODSZKODOWANIA ZA OPÓŹNIONY LOT

W przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu czy odmowy wejścia na pokład samolotu można się ubiegać o odszkodowanie. Rekompensata może sięgać 600 euro. W 2016 roku ok. 1,1 tys. lotów w Polsce odbyło s...

Czytaj więcej...

WYDZIEDZICZENIE BLISKIEJ OSOBY MOŻE OKAZAĆ SIĘ BEZSKUTECZNE

Jeżeli spadkodawca w testamencie wydziedzicza córkę z powodu niedopełnienia przez nią obowiązków rodzinnych, w sytuacji gdy sam przez wiele lat nie starał się nawiązać z nią więzi, to takie wydziedzic...

Czytaj więcej...

SĄD PRZYZNAŁ 600 TYSIĘCY ZŁOTYCH ZA ŚMIERĆ DZIECKA

W lipcu 2013 roku 4-letnia Ola, wraz z ojcem i swoją kuzynką, spacerowała po Parku Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju. Dziewczynki ustawiły się do zdjęcia. W tym momencie na ziem...

Czytaj więcej...

GMINA ODPOWIADA ZA WYSTAJĄCĄ KOSTKĘ NA ULICY

Gmina powinna kontrolować jakość wykonania prac przez podległe jej jednostki, nie tylko ich terminowość – stwierdził w wyroku Sąd Okręgowy w Tarnowie. 27 tys. za potknięcie na wystającej kostce Gm...

Czytaj więcej...

ODSZKODOWANIE ZA PRZEJĘCIE DZIAŁEK UCHWAŁĄ

Właściciel nieruchomości wywłaszczonej z mocy prawa nie może być traktowany gorzej niż wywłaszczony decyzją administracyjną. W 1973 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryficach w obecnym woj....

Czytaj więcej...

ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT

Pasażerów, którzy doznali szkody na skutek opóźnienia lotu, obowiązują dwa niezależne od siebie terminy przedawnienia ich roszczeń: dwa lub trzy lata. Dla turystów niezwykle istotna jest podjęta prz...

Czytaj więcej...

WYKONAWCA BĘDZIE MUSIAŁ ZAPŁACIĆ ZADOŚĆUCZYNIENIE

Roboty w pasie ulicy muszą być prowadzone bezpiecznie i precyzyjnie oznaczone. W szczególności tam, gdzie było przejście dla pieszych. Jeśli wykonawca prac nie ostrzeże pieszych o zagrożeniu, odpowia...

Czytaj więcej...

NIEKTÓRE KLAUZULE FRANKOWE SĄ NIEDOZWOLONE I NIE WIĄŻĄ KONSUMENTA

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił kolejne trzy istotne poglądy w sporach konsumentów z bankiem Millennium. Postępowania toczą się przed sądami w Warszawie, Gdańsku i Jastrzę...

Czytaj więcej...

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NIEPEŁNOPRAWNOŚĆ DZIECKA PRZEZ BŁĄD PRZY PORODZIE

Poszerzony skład SN ma rozstrzygnąć, czy rodzicom należy się zadośćuczynienie za niepełnosprawność dziecka. Trzyosobowy skład SN zapytał szerszy skład: Czy bliscy poszkodowanego mają roszczenie o za...

Czytaj więcej...

70 TYSIĘCY ZŁOTYCH ZA ZAKAZ PRACY U KONKURENCJI?

Do Sądu Rejonowego w Opolu wpłynęła sprawa byłego wiceprezesa Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu, który domaga się od spółki niemal 70 tysięcy złotych. Poszło o jeden z punktów um...

Czytaj więcej...

SN: FIRMA ZAPŁACI ODSZKODOWANIE ZA ZWOLNIENIE PRACOWNICY PO URLOPIE MACIERZYŃŚKIM

Pracownica jednego z ogólnopolskich banków od października 2012 r. do 10 czerwca 2014 r. korzystała ze zwolnień lekarskich oraz urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w związku z ciążą i urodzeniem...

Czytaj więcej...

ODSZKODOWANIE ZA POWOŁANIE ZARZĄDU PRZYMUSOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spadkobiercy byłych właścicieli mogą domagać się od skarbu państwa odszkodowania za bezprawne przejęcie przedsiębiorstwa przez władze PRL. Przy obliczeniu wartości utraconego majątku sąd powinien wzi...

Czytaj więcej...

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ŚMIERĆ NA BOISKU SZKOLNYM

Gmina Wrocław wypłaci 240 tys. zł zadośćuczynienia rodzinie ucznia, który zginął w wyniku porażenia - tej treści ugodę zawarto w poniedziałek przed wrocławskim sądem. Do wypadku, w którym zginął 14-la...

Czytaj więcej...

800 TYSIĘCY ZŁOTYCH DLA GÓRNIKA RANNEGO W WYPADKU

541 tys. zł dodatkowego zadośćuczynienia otrzyma górnik, który w październiku 2014 r. został ciężko poparzony w kopalni Mysłowice-Wesoła - orzekł 30 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach. Razem z...

Czytaj więcej...

REKORDOWE ZADOŚĆUCZYNIENIA SĄ WYPŁACANE W POLSCE

Jak wynika z analiz Polskiej Izby Ubezpieczeń, aż 80 proc. świadczeń wypłacanych za uszkodzenia ciała ofiarom wypadków i ich bliskich to właśnie zadośćuczynienia. Zaledwie jedna piąta wypłat to fina...

Czytaj więcej...

KREDYT HIPOTECZNY - 6 MIESIĘCY NA REJESTRACJĘ POŚREDNIKÓW KREDYTOWYCH.

KNF będzie miała 6 miesięcy na rejestracje pośredników kredytowych, zamiast 30 dni - przewidują trzy poprawki Senatu do ustawy o kredycie hipotecznym, które w czwartek przyjął Sejm. Ustawa o kredycie...

Czytaj więcej...

NIK ZBADA, CO UOKiK, KNF i NBP ZROBIŁY W SPRAWIE TZW. ,,FRANKOWICZÓW".

NIK sprawdzi, jak działały UOKiK, KNF i NBP w zakresie ochrony klientów banków, którzy zaciągnęli tzw. kredyty frankowe - podała Izba. Kontrola obejmie np. to, jak i czy organy państwa włączały się d...

Czytaj więcej...

BIURO PODRÓŻY ZAPŁACI ZA OWADY W POKOJU TURYSTY

600 złotych odszkodowania i zadośćuczynienia zapłaci biuro podróży za zakwaterowanie klienta w zarobaczonym pokoju.Pan S. wykupił w jednym z biur podróży wycieczkę do Czarnogóry. Zapłacił 1199 złotyc...

Czytaj więcej...

SPÓŁDZIELNIA MA OBOWIĄZEK ZADBAĆ O BEZPIECZNE DOJŚCIE DO DOMU

Spółdzielnia czy inna administracja domu musi zadbać o bezpieczne, w nocy oświetlone podejście. W XXI w. administracja nie może czekać na sygnał mieszkańców o awarii, ale zadbać o stały monitoring....

Czytaj więcej...

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI PROPONUJE REFORMĘ PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ

Resort sprawiedliwości proponuje nowe rozwiązania dotyczące zaspokojenia roszczenia. Powodem zmian jest próba ukrócenia praktyk zastraszania i nękania osób, których zadłużenie rośnie mimo utraty jego...

Czytaj więcej...

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ZERWANIE WIĘZI RODZINNEJ PO WYPADKU

Sąd Najwyższy potwierdził prawo do zadośćuczynienia z polisy OC za naruszenie więzi rodzinnej wynikającej ze stanu zdrowia poszkodowanego w wypadku drogowym. Zadośćuczynienia takiego można żądać nie...

Czytaj więcej...

ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI NA STOKACH

Złe urządzenie tras zjazdowych i zaniedbanie ich zabezpieczenia narażają na odszkodowania. Młody narciarz, zjeżdżając po raz kolejny ze stoku w Beskidzie Sądeckim, najechał na muldę, stracił panowa...

Czytaj więcej...

KRZYWDA WYRZĄDZONA OJCU RODZI PRAWA DLA DZIECI

Poważne obrażenia ograniczające kontakt z bliskim uprawniają do wypłaty zadośćuczynienia od ich sprawcy. 10 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt: V CSK 291/16), wydał precedensowy wyrok, który z...

Czytaj więcej...

PRACOWNICA OTRZYMA ODSZKODOWANIE ZA NIEODZYSKANIE PRACY

Zwolniona z przyczyn leżących po stronie firmy ma pierwszeństwo w rekrutacji w ciągu 15 miesięcy od rozstania. Pracownica działu kadr jednego z banków wywalczyła już 20 tys. zł odszkodowania za to,...

Czytaj więcej...

200 TYSIĘCY ZŁOTYCH ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA BŁĄD MEDYCZNY

Sąd Apelacyjny w Lublinie zajmie się ustaleniem wysokości zadośćuczynienia dla mieszkańca gminy Łabunie, który przez nieprawidłowe leczenie złamanej nogi w szpitalu prowadzonym przez samorząd Zamości...

Czytaj więcej...

KONIEC KONKUBINATU A PODZIAŁ MAJĄTKU

Dzień wyroku jest podstawą podziału majątku zgromadzonego w związku partnerskim, z uwzględnieniem jego zużycia. Sprawa rozliczenia majątkowego byłych konkubentów, którą zajmował się Sąd Najwyższy,...

Czytaj więcej...

BEZ ODSZKODOWANIA Z AC ZA DOWÓD REJESTRACYJNY W AUCIE

Względy słuszności mogą przemawiać za przyznaniem odszkodowania z autocasco, mimo że ubezpieczony dopuścił się rażącego niedbalstwa pozostawiając w samochodzie dowód rejestracyjny. Trudno jednak wyka...

Czytaj więcej...

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK NA KULIGU

Kobieta, która podczas jazdy na sankach doznała poważnego urazu głowy, przyczyniła się do szkody, bo zgodziła się na jazdę za ciągnikiem rolniczym. Cztery lata temu 20-letnia kobieta brała udział w...

Czytaj więcej...

50 TYSIĘCY ZŁOTYCH ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA WYPADEK W JACUZZI

Ubezpieczyciel basenu odpowiada za szkodę na osobie na zasadzie ryzyka. Ewentualne przyczynienie się poszkodowanego nie ma znaczenia. Powód relaksował się w jednym z ośrodków spa w Lublinie. Podczas...

Czytaj więcej...

OCHRONA MIENIA NIE JEST DZIEŁEM

Wykonywanie zadań polegających na pilnowaniu i strzeżeniu obiektów stanowi czynności powtarzalne, które nie prowadzą do uzyskania określonego rezultatu. Do powyższej konkluzji doszedł Sąd Najwyższy w...

Czytaj więcej...

FIRMA BUKMACHERSKA NIE BĘDZIE MUSIAŁA PŁACIĆ ODSZKODOWANIA

Pracownica zakładu bukmacherskiego, która ucierpiała w czasie napadu rabunkowego, nie dostanie odszkodowania za utratę zdrowia i urody. Do napadu na punkt przyjmowania zakładów sportowych doszło późn...

Czytaj więcej...

TERMIN NA ODRZUCENIE SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO

Termin na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego przestaje biec w czasie postępowania o zgodę sądu, ale niezwłocznie po jej uzyskaniu należy złożyć oświadczenie. Tak uznał Sąd Najwyższy w postanowi...

Czytaj więcej...

BUDOWIE POD OKNAMI MOŻNA SIĘ SKUTECZNIE SPRZECIWIĆ

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2016 r., Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął, iż mieszkańcy mają prawo sprzeciwić się budowie centrum handlowego pod oknami swoich mieszkań. NSA orzekł też, że spółd...

Czytaj więcej...

ODSZKODOWANIE ZA OSIEDLE DOMÓW NA WYWŁASZCZONYM GRUNCIE

Kwoty 10 mln zł odszkodowania od Skarbu Państwa domaga się dawny właściciel gospodarstwa rolnego pod Olsztynem. Został wywłaszczony z ziemi rolnej, ponieważ miał być na niej budowany szpital. Zbudowa...

Czytaj więcej...

WYKUP MIESZKANIA KOMUNALNEGO A PRAWO DO WYBUDOWANEGO PÓŹNIEJ GARAŻU

Osoba, która wykupiła mieszkanie komunalne z udziałem w prawie użytkowania wieczystego, stała się współwłaścicielem później wybudowanego garażu. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która była odpowiedzią ...

Czytaj więcej...

NAWET 10 LAT NA ZALEGŁE WYNAGRODZENIE

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 listopada 2016 r. (sygn. akt: IV CSK 57/16), stanął po stronie Mirosława D., przedsiębiorcy budowlanego. Był on w sporze z Waldemarem K., właścicielem domu jednorodzi...

Czytaj więcej...

PROJEKT USTAWY PRZECIW NADUŻYCIOM KOMORNICZYM TRAFIŁ DO UZGODNIEŃ MIĘDZYRESORTOWYCH

Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt ustawy, która służy zwiększeniu prestiżu zawodu komornika i zapobiega nadużyciom w egzekucji komorniczej. Nadużycia te niejednokrotnie narażały obywateli...

Czytaj więcej...

120 TYSIĘCY ZŁOTYCH ZADOŚĆUCZYNIENIA DLA BLISKICH ZMARŁEJ SPRZĄTACZKI

Ponad 120 tys. zł zadośćuczynienia ma zapłacić elektryk bliskim sprzątaczki, która zginęła porażona prądem, bo nierzetelnie dokonał przeglądu instalacji elektrycznej w szkole. Kobieta pracowała jak...

Czytaj więcej...

BEZ ODSZKODOWAŃ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH PRZY OKĘCIU

Tysiące osób mieszkających wokół warszawskiego lotniska straciło szansę na odszkodowanie. 22 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów przeciął spór dotyczący wypłaty odszkodowań wł...

Czytaj więcej...

2 MILIONY ZŁOTYCH ODSZKODOWANIA ZA POZOSTAWIONĄ PRZED LATY NIERUCHOMOŚĆ ?

Kwoty 2 milionów złotych odszkodowania żąda od Skarbu Państwa była właścicielka gospodarstwa we wsi Podlejki w gminie Gietrzwałd (warmińsko-mazurskie). Mieszkająca obecnie w Niemczech powódka wyjecha...

Czytaj więcej...

PROCES O ODSZKODOWANIE ZA BŁĘDY KOMORNIKA I RZECZOZNAWCY

Po raz kolejny zostanie oszacowana wartość nieruchomości, która została zlicytowana poniżej wartości - zdecydował 16 listopada 2016 r., Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie o odszkodowanie od komor...

Czytaj więcej...

INTERRISK UKARANY ZA ZWLEKANIE Z WYPŁATĄ ODSZKODOWAŃ. JUŻ PO RAZ SIÓDMY

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na towarzystwo ubezpieczeniowe InterRisk karę w wysokości 100 tys. złotych. Dlaczego? Niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia...

Czytaj więcej...

PRAWIE 120 TYSIĘCY ZŁOTYCH ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK PODCZAS WYCIECZKI SZKOLNEJ

Fakt, że nauczycielka wstała z miejsca w autokarze, nie może być rozpatrywany bez kontekstu w jakim do tego doszło – wskazał w wyroku Sąd Okręgowy w Łodzi. Do niefortunnego zdarzenia doszło w list...

Czytaj więcej...

NIE MA SWOBODY PRZY ZAWIERANIU UMÓW

Gdy zamawiający daje niską stawkę za usługę, nie uzasadnia to zawierania umów o dzieło z osobami zatrudnionymi do jej wykonania. Sąd Najwyższy zajął się ostatnio sprawą, która może mieć ogromne znac...

Czytaj więcej...

WYPADKI MOGĄ BYĆ MNIEJ KOSZTOWNE DLA DUŻYCH FIRM

Protokół powypadkowy zawiera ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Sporządzenie protokołu ciąży na pracodawcy. Czy jest on jednak uprawniony do samodzielnej zmiany jego treści? 25 pa...

Czytaj więcej...

ODSZKODOWANIE DLA TURYSTY ZA ZMIANĘ GODZINY WYLOTU

Biuro turystyczne ma kategoryczny obowiązek informowania swoich klientów o zmianach w imprezie turystycznej. Klient jednego z biur turystycznych po tygodniowym pobycie wczasowym przyjechał na lotnis...

Czytaj więcej...

50 TYSIĘCY ZŁOTYCH ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA BŁĄD DENTYSTKI

Pacjentka chciała mieć olśniewający uśmiech, zaciągnęła kredyt na kompleksowe leczenie protetyczne. Niestety nowe korony powodowały deformację twarzy, sprawiały ból przy jedzeniu, który był tak silny...

Czytaj więcej...

WAŻNY WYROK W SPRAWIE KREDYTÓW FRANKOWYCH

Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, który zasądził należności na rzecz 20 powodów - posiadaczy umów kredytów hipotecznych w CHF z opr...

Czytaj więcej...

ZANIŻENIE WARTOŚCI UBEZPIECZONEGO MAJĄTKU BEZ WPŁYWU NA PEŁNE ODSZKODOWANIE

Sąd Najwyższy orzekł, że nawet jeżeli poszkodowany zaniżył wartość ubezpieczanego majątku, a dzięki temu zapłacił mniej za polisę, to firma ubezpieczeniowa i tak musi mu wypłacić pełne odszkodowanie...

Czytaj więcej...

ŻONA MOŻE ZABLOKOWAĆ KOMORNIKA

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 5 października 2016 r. (sygn. akt: III CZP 41/16), uznał, że do wstrzymania egzekucji ze wspólnego majątku małżonkowi służy pozew albo skarga. Uczestniczka sprawy badane...

Czytaj więcej...

URZĘDNIK NIE ZAPŁACI ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDNĄ DECYZJĘ

Sąd Rejonowy w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) oddalił powództwo prokuratury, która domagała się od urzędnika tamtejszego starostwa zapłaty ponad 45 tys. zł odszkodowania za podjęcie decyzji nie...

Czytaj więcej...

SN ROZSTRZYGNĄŁ PROBLEM TZW. NIEDOUBEZPIECZENIA

Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem tzw. niedoubezpieczenia, czyli zmniejszania przez ubezpieczycieli odszkodowania, odpowiednio do zaniżonej wartości ubezpieczonej rzeczy, chociaż mieści się to w k...

Czytaj więcej...

SĄD ZDECYDOWAŁ, ŻE ULE MUSZĄ ZNIKNĄĆ

Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej nakazał pszczelarzowi z Zawoi zlikwidować ule, którymi zajmuje się od 1972 roku, ponieważ przeszkadzają właścicielom nowo wybudowanych domów. Z pozwem o nakazanie li...

Czytaj więcej...

PACJENTKA DOSTANIE ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA OPIESZAŁOŚĆ

20 tys. zł zadośćuczynienia za opieszałość w diagnostyce nowotworu piersi pacjentki oraz ustalenie odległego terminu operacji. Taki prawomocny wyrok, po kasacji do Sądu Najwyższego, zapadł przed kato...

Czytaj więcej...

SĄD POWINIEN DAĆ WIARĘ BIEGŁEMU

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 16 czerwca 2016 r.,(sygn. akt V ACa 723/15), zwrócił uwagę na to, że sąd nie może "nie dać wiary biegłemu", odwołując się do własnych przekonań czy zasad ...

Czytaj więcej...

INFORMATYKA WKRACZA DO SĄDÓW

E-maile oraz sms-y sąd potraktuje jak papierowe listy. Dlatego od 8 września trzeba uważać, co i do kogo się pisze. Do sądów cywilnych, ale i biznesu, wkracza informatyka. Od czwartku, 8 września...

Czytaj więcej...

PRACODAWCA OKREŚLA KRYTERIA WYPOWIEDZENIA

Sąd Najwyższy w wyroku z 23 czerwca 2016 r. (II PK 152/15), uznał, że ,,Jeśli porównywany z innymi pracownik wypada lepiej przy uwzględnieniu jednego lub kilku kryteriów, a gorzej z powodu innego mie...

Czytaj więcej...

JESTEŚ ,,FRANKOWICZEM"? WARTO IŚĆ DO SĄDU!

W Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł precedensowy wyrok, na mocy którego unieważniono w całości umowę kredytu walutowego – indeksowanego we frankach szwajcarskich. Bank musi zwrócić klientowi, razem ...

Czytaj więcej...

OPŁATA ZA REJESTRACJĘ AKTU NABYCIA SPADKU

Dodatkowa opłata za rejestrację aktu nabycia spadku wyniesie 5 zł i ma wystarczyć na utrzymanie rejestru spadkowego. Opłatę w wysokości 5 zł przewiduje projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwo...

Czytaj więcej...

ZMIANA PRZEPISÓW UŁATWI ZAWIERANIE E-UMÓW

8 września 2016 wchodzą w życie nowe, bardziej liberalne przepisy, które znacząco uproszczą procedury zawierania e-umów w Polsce. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego wprowadza do powszechnego obrotu dwie n...

Czytaj więcej...

ODSZKODOWANIE OD PRACODAWCY DOPIERO PO PRZYZNANIU ODSZKODOWANIA Z ZUS

Zgodnie z wyrokiem z dnia 30 czerwca 2016 r., wydanym przez Sąd Okręgowy w Częstochowie (sygn. akt. IV P 5/16), pracownik nie może dochodzić odszkodowania oraz renty od pracodawcy, zanim nie rozpozna...

Czytaj więcej...

ZADOŚĆUCZYNIENIE NALEŻY SIĘ TAKŻE RODZEŃSTWU

Zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie nawet 9-osobowe, dorosłe rodzeństwo zmarłego, ma prawo do otrzymania wysokich, bo sięgających nawet 70 tys. złotych świadczeń. W wypadku komunikacyjnym do którego ...

Czytaj więcej...

TYLKO WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MOŻE ROZLICZAĆ SIĘ Z WŁAŚCICIELEM

Spółdzielnia mieszkaniowa nie pełni roli pośrednika między dostawcą ciepła a mieszkańcami. Nie ma więc kompetencji do decydowania o rozliczaniu kosztów. Do takich wniosków doszedł Sąd Rejonowy w Nysie...

Czytaj więcej...

NIEPEŁNOSPRAWNA KSIĘGOWA WYWALCZYŁA DODATKOWE WYNAGRODZENIE ZA CZAS PRACY

Księgowa, która pracowała po osiem godzin dziennie, mimo że powinna pracować siedem, wywalczyła dodatkowe wynagrodzenie Sąd Najwyższy zajął się w dniu 3 sierpnia 2016 r., sprawą księgowej, która w ...

Czytaj więcej...

UBEZPIECZYCIELOM CORAZ TRUDNIEJ ZAKWESTIONOWAĆ RACHUNKI ZA LECZENIE PRYWATNE Z OC.

Z uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego wydanej na wniosek Rzecznika Finansowego wynika, że to ubezpieczyciele będą musieli udowodnić brak celowości wydatków za prywatne leczenie poszkodowanego w wypa...

Czytaj więcej...

LOKAL ZAMIENNY POWINIEN SPEŁNIAĆ ODPOWIEDNIE WARUNKI

Jak wynika z orzeczenia Sądu Rejonowego w Wieliczce (sygn. akt: I C 549/16), w sytuacji gdy budynek, w którym wynajmowane są mieszkania wymaga remontu z opróżnieniem lokali, wynajmujący ma obowiązek ...

Czytaj więcej...

DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ MUSI BYĆ REALNY I ZAPEWNIAĆ FAKTYCZNĄ MOŻLIWOŚĆ PRZEJŚCIA

Dostęp do drogi publicznej musi zapewniać faktyczną możliwość przejścia oraz przejazdu do drogi publicznej, a także musi być to dostęp realny - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku...

Czytaj więcej...

KIEDY BIURO PODRÓŻY MOŻE PODWYŻSZYĆ KOSZTY WYCIECZKI?

Biuro podróży może podwyższyć cenę i zażądać dopłaty do opłaconej już imprezy turystycznej, maksymalnie 20 dni przed jej rozpoczęciem. Klient ma jednak prawo odmówić oraz zrezygnować z wyjazdu. Wówcz...

Czytaj więcej...

KONSUMENCI MAJĄ RACJĘ W 80% PRZYPADKÓW

W I połowie 2016 r. abonenci usług telekomunikacyjnych złożyli 2557 wnioski o interwencję, z czego 81,64 proc. zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem dla konsumentów. Najczęściej pojawiającym...

Czytaj więcej...

SZYKUJĄ SIĘ UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Resort rozwoju przewiduje, że dzięki projektowi wprowadzającemu ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, będzie mogło skorzystać nawet kilkaset tysięcy firm.Projekt trafił 6 lipca do konsul...

Czytaj więcej...

ŁATWIEJ O ODSZKODOWANIA

Zgodnie z informacjami podanymi przez Polską Izbę Ubezpieczeń, na przestrzeni ostatnich kilku lat, doszło do 74% wzrostu wartości odszkodowań i świadczeń z OC komunikacyjnego. Dzięki staraniom rozma...

Czytaj więcej...

CO DALEJ Z REJESTREM KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH?

Wykaz klauzul niedozwolonych prowadzony przez UOKiK, nie może stanowić podstawy do karania przedsiębiorców. Każde postanowienie umowne należy badać indywidualnie. Zdaniem rzecznika generalnego Try...

Czytaj więcej...

MAŁŻEŃSTWO Z PRACOWNIKIEM GROZI KOMPLIKACJAMI Z ZUS

Małżonek osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie może być pracownikiem - stwierdził ZUS, a Sąd Najwyższy to potwierdził. - Przez organy ubezpieczeniowe jest on traktowany jako współpracownik m...

Czytaj więcej...

KNF OGŁOSIŁA ZASADY WYPŁAT UBEZPIECZEŃ PRZY SZKODACH NIEMAJĄTKOWYCH

Zasady wypłat odszkodowań komunikacyjnych za szkody niemajątkowe regulują rekomendacje, przyjęte we wtorek jednogłośnie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rekomendacje, jak pisze KNF w komunikacie,...

Czytaj więcej...

SAMO PODZIELENIE DZIAŁEK NIE CZYNI PRZEDSIĘBIORCĄ

Podział działki na kilka mniejszych po wielu latach od zakupu i ich sprzedaż nie świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (WSA) uchylił w wyroku...

Czytaj więcej...

4 ODSZKODOWANIA ZA BRAK 1 MIEJSCA

Za to, że zabrakło miejsca w samolocie dla jednego członka rodziny, odszkodowanie należy się wszystkim - orzekł sąd Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny wyrok dla czteroosobowej rodziny, któ...

Czytaj więcej...

ŁAGODNIEJSZE PRAWO PRACY DLA MAŁYCH FIRM

Złagodzenie przepisów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców oraz łatwiejsze odzyskiwanie długów przez wierzycieli - zakłada m.in. pakiet ułatwień dla przedsiębiorców, który przedstawił wicepremier...

Czytaj więcej...

PAKIET WIERZYCIELSKI PODOBA SIĘ PRAWNIKOM

Głównym punktem „Pakietu wierzycielskiego" – elementu „100 zmian dla firm" autorstwa Ministerstwa Rozwoju – jest notarialny nakaz zapłaty doręczany do rąk dłużnika. Tak jak obecnie od takiego nakazu b...

Czytaj więcej...

WIĘKSZE GWARANCJE DLA POLSKICH TURYSTÓW

Rada Ministrów przyjęła 7 czerwca 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ...

Czytaj więcej...

PRYWATNE LECZENIE ZA DARMO? SN WYDAŁ UCHWAŁĘ

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych mają prawo do bezpłatnego prywatnego leczenia - wynika z uchwały Sądu Najwyższego wydanej w odpowiedzi na wniosek Rzecznika Finansowego. Do tej pory ubezpieczy...

Czytaj więcej...

PRODUCENT SERA ZAPŁACI ODSZKODOWANIE ZA PLASTIK W PIERNIKU

5 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia przyznał Sąd kobiecie z Lublina od producenta ciastek za kawałek plastiku w kupionym pierniku.W styczniu 2011 r., mieszkanka Lublina kupiła w jednym z dyskon...

Czytaj więcej...

SN: PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OBCIĄŻA OBU UBEZPIECZYCIELI

Zakład, który wypłacił odszkodowanie z OC posiadacza pojazdu, ma roszczenie regresowe o część odszkodowania od innego zakładu, jeśli też ubezpieczał ten pojazd.13 maja 2016 r. Sąd Najwyższy uzupełnił ...

Czytaj więcej...

SĄDY PRZYZNAJĄ POSZKODOWANYM PACJENTOM CORAZ WYŻSZE ODSZKODOWANIA

Liczba spraw w ostatnich latach stoi w miejscu. Rośnie za to wyraźnie wysokość odszkodowań i zadośćuczynień zasądzanych przez sądy na rzecz poszkodowanych pacjentów. Przykładem może być orzeczenie Sąd...

Czytaj więcej...

BRAK ROZPATRZENIA REKLAMACJI Z KORZYŚCIĄ DLA KLIENTA

Jeżeli po 14 dniach od złożenia przez Klienta reklamacji, nie zostanie ona rozpatrzona, uznaje się ją za uzasadnioną. Sprzedawca nie może zatem stwierdzić, iż rzecz nie ma wad lub, że powstała ona z n...

Czytaj więcej...

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Według nowych przepisów podatek naliczany jest od całości wspólnych części nieruchomości oraz obciąża wszystkich współwłaścicieli w stosunku, który odpowiada ich udziałowi w danej nieruchomości wspóln...

Czytaj więcej...

Od kwietnia rejestracja znaku towarowegomoże być nawet o połowę krótsza

Obecnie procedura rejestracji znaków towarowych trwa średnio rok. Po wejściu od 16 kwietnia br. zmian w przepisach procedura ta będzie znacznie krótsza. W kwietniu po nowelizacji przepisów Urząd Paten...

Czytaj więcej...

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI KONSULTUJE PROJEKTUZUPEŁNIAJĄCY ZAKRES REJESTRU SPADKOWEGO

Uzupełnienie zakresu dokumentów gromadzonych w elektronicznym rejestrze spadkowym o Europejskie Poświadczenia Spadkowe przewiduje projekt nowelizacji przepisów cywilnych i Prawa o notariacie autorstwa...

Czytaj więcej...

ZMIANY W KRS

Od 1 kwietnia 2016 r., część spółek prawa handlowego będzie mogła wykonywać wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez wykorzystanie internetu. Aby jednak skorzystać z ułatwień, najpierw trzeba spełni...

Czytaj więcej...