REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin określa sposób świadczenia usług prawniczych drogą elektroniczną przez prawnik Anetę Konsek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawnicza Lex Vadium Aneta Konsek (zwana dalej ,,Kancelaria”), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod adresem: ul. Ziemska 10c, 44-251 Rybnik, NIP: 6423193995 , REGON: 363854353, za pośrednictwem serwisu www.lexvadium.pl (zwanego dalej ,,Serwisem”)
 2. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Usługi prawnicze świadczone są z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 4. Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi bez podania przyczyny.
 5. Wszelka bieżąca korespondencja pomiędzy Kancelarią a osobą korzystającą z usług oferowanych przez Kancelarię (zwaną dalej ,,Klientem”), odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która zawarła z Kancelarią umowę o świadczeniu usług prawniczych za pomocą Serwisu.
 7. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu, Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
 8. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Klienta odpowiedniego wyposażenia technicznego, umożliwiającego dostęp do sieci Internet.

II. PRZEDMIOT USŁUGI:

 1. Usługi prawnicze (zwane dalej ,,Usługami”), świadczone za pośrednictwem Serwisu polegają na:
  1. Udzielaniu porad prawnych;
  2. Świadczeniu usług w zakresie sporządzania, opiniowania i negocjowania umów cywilnoprawnych oraz innych umów procesowych;
  3. Przygotowaniu pism procesowych;
  4. Pomocy w zakresie dotyczącym windykacji należności, dochodzenia odszkodowań;
  5. Pomocy przy zakładaniu spółek prawa handlowego;
  6. Realizacji fotokopii akt rejestrowych – KRS
 2. Usługi świadczone są w języku polskim, w oparciu o udzielone przez Klienta informacje, w sprawach niewymagających osobistych styczności z Klientem.

III. WYCENA USŁUGI:

 1. W celu zamówienia Usługi Klient powinien wypełnić formularz znajdujący się w zakładce Formularz Kontaktowy, poprzez wskazanie usługi którą jest zainteresowany, przedstawić zwięźle stan faktyczny sprawy, a także w miarę potrzeby dołączyć posiadaną dokumentację w postaci elektronicznej oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 2. W terminie do 12 (dwunastu) godzin od otrzymania prawidłowo wypełnionego przez Klienta Formularza Kontaktowego, Kancelaria udzieli drogą elektroniczną odpowiedzi czy udzielenie usługi leży w zakresie świadczonych usług, poinformuje o proponowanym terminie realizacji usługi oraz o wysokości opłaty, wraz ze sposobem płatności. Przesłana wycena nie zobowiązuje Klienta do zawarcia umowy.
 3. Wycena jest dokonywana w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 19:00. W przypadku zgłoszeń dokonanych w sobotę, niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy, wycena dokonywana jest w pierwszy dzień roboczy.
 4. Kancelaria może przed dokonaniem wyceny, zobowiązać Klienta do sprecyzowania stanu faktycznego zgłoszonej sprawy albo też do podania innych niezbędnych informacji, bądź też dosłanie dokumentów.
 5. Udzielenie odpowiedzi nastąpi na podany w Formularzu Kontaktowym adres mailowy Klienta.
 6. Wysłanie przez Klienta Formularza Kontaktowego, stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

IV. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY:

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Kancelarią następuje w przypadku zaakceptowania przez Klienta warunków współpracy (w tym Regulaminu) i dokonania właściwej opłaty na wskazany w treści maila rachunek bankowy Kancelarii.
 2. W razie otrzymania tylko części opłaty, Kancelaria niezwłocznie powiadomi Klienta i poprosi o wskazanie rachunku bankowego, na który zwrócona zostanie uiszczona kwota. Zwrot nastąpi niezwłocznie po wskazaniu rachunku przez Klienta. Umowa będzie uważana wówczas za niezawartą.
 3. Usługi prawnicze świadczone są w dni robocze w godzinach od 7:00 do 19:00.
 4. Do terminu wykonania usługi nie wlicza się sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W sytuacji gdyby upływ terminu wykonania usługi następował we wskazane wyżej dni, ulegnie on wydłużeniu do godziny 19:00 następnego dnia roboczego.
 5. Usługa prawnicza udzielana jest w formie elektronicznej (załącznik w postaci pliku pdf.), na adres mailowy Klienta wskazany w Formularzu Kontaktowym, w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od dnia zaksięgowania opłaty dokonanej przez Usługobiorcę, na wskazany rachunek bankowy Kancelarii.
 6. Udzielenie Usługi może nastąpić również w inny dogodny dla Klienta sposób, na jego wyraźne życzenie.
 7. W sytuacji, w której pojawi się konieczność dostarczenia przez Klienta dodatkowych dokumentów lub uzyskania innych niezbędnych informacji związanych ze zleconą usługą, Kancelaria zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu do wykonania zlecenia o kolejne 2 (dwa) dni robocze, licząc od chwili ich dostarczenia. W razie nieprzekazania brakujących informacji, w terminie wskazanym przez Kancelarię, umowę uważa się za niezawartą, a opłata jest zwracana na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 8. W przypadku szczególnej zawiłości sprawy Kancelaria zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu wykonania zleconej usługi do 4 (czterech) dni roboczych od dnia zaksięgowania opłaty, o czym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po przesłaniu Formularza Kontaktowego.
 9. Klient ma prawo do zadawania dalszych bezpłatnych pytań w ramach danego zagadnienia prawnego, przez okres 7 (siedmiu) dni, licząc od dnia otrzymania odpowiedzi.
 10. Usługa jest uznawana za wyczerpującą i rzetelną, jeśli obejmuje okoliczności faktyczne oraz dokumenty przesłane przez Klienta. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę informacji nieprawdziwych lub informacji nieścisłych.

V. PARAGON FISKALNY/FAKTURA

 1. W przypadku zgłoszenia żądania wystawienia faktury VAT, dokumentującej zapłatę wynagrodzenia, Klient zobowiązany jest przekazać Kancelarii dane niezbędne do jej wystawienia, tj. imię i nazwisko lub nazwę, adres oraz numer NIP, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wpłynięcia wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii. Faktura VAT zostaje wówczas wystawiona przez Kancelarię i przesłana w formie elektronicznej (w postaci pliku pdf.), na wskazany przez Klienta adres mailowy.
 2. Na wyraźne życzenie Klienta Faktura VAT zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Klienta, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni, od dnia wykonania Usługi.
 3. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, Kancelaria wystawia paragon fiskalny, po dokonaniu płatności, zawiadamiając o tym Klienta pocztą elektroniczną oraz prosząc o podanie adresu do wysyłki paragonu fiskalnego. W sytuacji, w której Klient nie poda adresu do wysyłki paragonu, przeznaczony dla niego paragon pozostawia się w siedzibie Kancelarii na okres 1 (jednego) miesiąca. Klient może wówczas odebrać paragon w siedzibie Kancelarii, po wcześniejszym umówieniu.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie Kancelarii stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, za wyjątkiem o którym mowa w ust. 3 (trzy). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie wypełnionego formularza o odstąpieniu od umowy mailowo na adres: biuro@lexvadium.pl albo przesłanie go pocztą na adres Kancelarii. W wypadku wysłania formularza drogą mailową, Kancelaria niezwłocznie prześle na adres mailowy Klienta potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Aby termin został zachowany wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 (jeden) do niniejszego Regulaminu.
 2. Zwrotu płatności Kancelaria dokonuje z użyciem takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że zgodzi się on na inny sposób zwrotu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni Usługę.
 4. Przez akceptację niniejszego Regulaminu, Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni Usługi przez Kancelarię przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta.
 5. W razie odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem przez Kancelarię wykonywania umowy, Kancelaria zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W razie odstąpienia od umowy po rozpoczęciu przez Kancelarię jej wykonywania, Konsument jest zobowiązany do zapłaty za częściowe jej zrealizowanie. Wysokość wynagrodzenia zostanie obliczona proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej wykonanej Usługi, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać przesłana na adres Kancelarii w formie pisemnej tradycyjnej lub na adres elektroniczny biuro@lexvadium.pl i określać dane Klienta umożliwiające nawiązanie kontaktu z Klientem, w tym adres e-mail oraz dane identyfikacyjne Klienta, usługę której reklamacja dotyczy, opis nieprawidłowości, okoliczności uzasadniające reklamację oraz ewentualne żądania Klienta związane ze złożoną reklamacją.
 3. Reklamacja powinna zostać podpisana przez Klienta lub osobę należycie umocowaną do reprezentowania Klienta. Do reklamacji należy wówczas dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie.
 4. Kancelaria rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku braku jej rozpatrzenia w wyznaczonym terminie uznaje się, że reklamacja została rozpatrzona pozytywnie.
 5. Rozstrzygnięcie reklamacji jest wysyłane Klientowi pocztą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres mailowy.
 6. W razie uwzględnienia reklamacji, Kancelaria dokonuje w terminie 14 dni zwrotu opłaty w całości lub w części.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.
 2. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych.
 3. Kancelaria oświadcza, że zachowa w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziała się w związku z realizacją zlecenia.
 4. Kancelaria zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w obsłudze Serwisu, spowodowanych nagłymi wypadkami bądź konserwacją Serwisu. Kancelaria w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami i niedostępnością Serwisu w tym czasie, skutkujące niemożnością zlecenia Kancelarii usługi.
 5. Niniejszy Regulamin może ulegać okresowym zmianom, które będą publikowane w Serwisie. Wprowadzone zmiany nie odnoszą skutku względem wcześniej zawartych umów.
 6. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną.