OBSŁUGA I POMOC PRAWNA

Kancelaria Prawnicza Lex Vadium świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń pieniężnych.

Sprawy o zapłatę to jeden z najczęściej występujących rodzajów postępowań toczących się przed sądami cywilnymi. Najczęściej dotyczą one wykonania zobowiązań (np. z tytułu umowy sprzedaży, najmu, wykonania usługi), a także szeroko rozumianej obsługi przeterminowanych płatności.

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu spraw o zapłatę, które obejmują zarówno windykację należności od dłużników, jak i ochronę przed bezpodstawnym żądaniem zapłaty.

W ramach świadczonej pomocy prawnej oferujemy m.in.:

  • sporządzanie pozwów o zapłatę w trybie zwykłym, nakazowym, upominawczym, w tym również w postępowaniu elektronicznym, z różnych tytułów (m.in. umowy pożyczki, umowy o dzieło czy umowy sprzedaży),
  • sporządzanie sprzeciwów od nakazów zapłaty i wyroków zaocznych,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnym (cywilnymi) w sprawach o zapłatę, a także przed organami egzekucyjnymi (komornikami) w postępowaniach egzekucyjnych.

Kancelaria Prawnicza Lex Vadium świadczy wszechstronną pomoc prawną na rzecz osób, które zostały wprowadzone w błąd przez instytucje finansowe. Niekorzystne dla banków orzeczenia sądów spowodowały, że osoby, które wzięły kredyt indeksowany do kursu waluty obcej znalazły się w bardzo dobrej sytuacji prawnej.

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu którego celem jest definitywne usunięcie z umowy franka szwajcarskiego (CHF) z datą wsteczną, przy zachowaniu oprocentowania LIBOR i marży banku, oraz pozostałych zapisów umowy która pozostaje ważna.

Prawnicy zajmują się m.in. analizą umów kredytowych w zakresie zastosowania w nich niedozwolonych klauzul, sporządzaniem wniosków o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach ,,frankowych”, a także reprezentacją powodów w sprawach sądowych o zapłatę przeciwko bankom.

Kancelaria służy także pomocą kredytobiorcom, których umowy kredytowe zostały wypowiedziane przez banki i którzy zostali pozwani przez nie o zapłatę. Nasza oferta dotyczy zarówno umów kredytowych indeksowanych do franków szwajcarskich, jak i denominowanych do tej waluty.

Każdemu kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego przysługuje możliwość zwrotu nadpłaconych kwot z tytułu zastosowania niedozwolonych postanowień umownych. Termin przedawnienia takiego roszczenia wynosi 10 lat i jest liczony dla każdej z zapłaconych rat z osobna.

Oprócz możliwości żądania zwrotu nadpłaconych rat kredytobiorcy mogą starać się również o ustalenie przez sąd bezskuteczności klauzul indeksacyjnych na przyszłość. Takie rozwiązanie sprawia, że wartość zadłużenia pozostała do spłaty może zmniejszyć się nawet o połowę.

Wysokość roszczenia o które może wnosić kredytobiorca zależy od wielu czynników. Do najważniejszych należy zaliczyć: wysokość kredytu w złotówkach, kurs zastosowany przez bank w dacie przeliczenia zadłużenia wyrażonego w złotówkach na franki szwajcarskie, zastosowane oprocentowanie umowne oraz marżę.

Poza wskazanymi roszczeniami możliwe jest również domaganie się, w ściśle określonych przypadkach, ustalenia nieważności umowy kredytowej.

Kancelaria Prawnicza Lex Vadium wyłącznie na podstawie analizy umowy i aneksów do niej jest w stanie w ciągu 24 godzin od przyjęcia zlecenia ustalić, ile wynosi suma nienależnie pobranych przez bank świadczeń i zaproponować możliwe drogi postępowania, włączając w to przygotowanie pozwu o zapłatę i reprezentację przed sądem.

Wynagrodzenie Kancelarii pobierane jest po zakończonej sprawie i stanowi indywidualnie uzgodniony procent od uzyskanych roszczeń.

Kancelaria Prawnicza Lex Vadium skutecznie i szybko pomaga również swoim klientom, którzy zawarli umowy ubezpieczenia na życie (tzw. Polisolokaty) odzyskać pobrane opłaty likwidacyjne, bądź w przypadku trwającej jeszcze polisy, rozwiązać ją bez ponoszenia kosztów ze strony Klienta.

Reprezentujemy Klientów zarówno na etapie przedsądowym, prowadząc polubowne negocjacje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi (np. AEGON, AXA, COMPENSA, EUROPA, GENERALI, OPEN LIFE, NORDEA czy SKANDIA), ale także na etapie sądowym, gdzie występujemy o zapłatę kwot pieniężnych pobranych nienależnie w związku z rozwiązaniem polisy na życie, powiększonych o należne odsetki ustawowe. W przypadku niektórych umów grupowego ubezpieczenia na życie istnieje możliwość unieważnienia umowy i odzyskania nawet sumy wszystkich wpłaconych składek.

Należy pamiętać, że w sprawach o zwrot opłaty likwidacyjnej zastosowanie znajduje wówczas art. 118 k.c. zgodnie z którym termin przedawnienia wynosi aż lat dziesięć. Powyższy termin pozwala więc na dochodzenie roszczeń nawet kilka lat po rozwiązaniu łączącej strony „umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym” (tzw. polisolokaty).

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak należy skutecznie i efektywnie działać o dobro osób, które obdarzyły Nas zaufaniem.

Czy Państwa polisolokata jest w dalszym ciągu aktywna? Od tej pory nie muszą się Państwo martwić. Pomożemy ją zamknąć bez utraty wpłaconych pieniędzy.

Wynagrodzenie kancelarii stanowi niewielki procent od wywalczonej dla Klienta kwoty.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią celem analizy Twojej umowy.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

Potrzebny Ci adwokat z Gliwic? Pilnie szukasz rzetelnej kancelarii prawnej w Gliwicach?