Rada Ministrów przyjęła 7 czerwca 2016r. projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przedłożony przez ministra sportu i turystyki. System zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wypadek ich niewypłacalności, zostanie wzmocniony przez stworzenie tzw. drugiego filara zabezpieczeń finansowych, czyli wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, który ma stanowić wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (system uzupełniający). TFG ma być prowadzony w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który zapewniać będzie również jego obsługę. W funduszu gromadzone mają być pieniądze na wypadek, gdyby podstawowe zabezpieczenia finansowe organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych (np. gwarancja ubezpieczeniowa czy bankowa) okazały się niewystarczające. W takim przypadku pieniądze z TFG – jako dodatkowej rezerwy finansowej (tzw. II filar) – mają klientom bankruta zapewnić powrót do kraju i zwrot wpłat za niezrealizowaną imprezę. W ocenie odpowiedzialnego za projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki taka inicjatywa jest konieczna. „W świetle komplikującej się sytuacji geopolitycznej, dotyczącej najpopularniejszych kierunków wyjazdów turystycznych polskich turystów korzystających z usług biur podróży (Egiptu, Tunezji, Turcji) i w związku z nasilającym się w świecie terroryzmem, nastąpił wzrost zagrożenia dla płynności finansowej, a co za tym idzie wzrost ryzyka wystąpienia serii niewypłacalności biur podróży w trakcie sezonu turystycznego” – uzasadnia resort. Utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego – w formie wyodrębnionego rachunku bankowego – prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oznacza, że nie będą ponoszone koszty związane z powołaniem nowej osoby prawnej. Koszt obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przez UFG będzie pokrywany ze składek biur podróży (wpłat przedsiębiorców). Wysokość składki ma wynosić od 0 do 30 zł i będzie zależeć od rodzaju imprezy turystycznej oraz związanego z tym ryzyka. Jednocześnie w zależności od sytuacji na rynku turystycznym i wysokości środków zgromadzonych w TFG – składkę będzie można podwyższyć lub obniżyć. Na przykład w przypadku imprez turystycznych w Polsce lub krajach sąsiednich, których organizacja jest obarczona znikomym ryzykiem, biuro zostanie objęte stawką zerową. Zgodnie z projektem nowelizacji, ochroną – wynikającą z funkcjonowania TFG – będą objęci klienci biur podróży wpisanych do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych mających siedzibę w Polsce – niezależnie od wysokości wnoszonej składki. Biura podróży będą miały obowiązek wydać klientowi – wpłacającemu całą należność za usługę lub zaliczkę przekraczającą 10 proc. tej kwoty – pisemne potwierdzenie odprowadzania składek do TFG i poinformować go o sposobie ubiegania się o wypłatę środków z tego zabezpieczenia. Składka od przedsiębiorcy na rzecz TFG będzie należna z dniem zawarcia umowy o imprezę turystyczną lub pośrednictwo turystyczne. Składki naliczane od każdego klienta, będą przekazywane Funduszowi co miesiąc. Przedsiębiorca będzie sporządzał deklarację miesięczną, uwzględniającą zawarte umowy o imprezę turystyczną lub pośrednictwo turystyczne i naliczone należne składki. Deklarację będzie można składać elektronicznie. Składki i deklaracje będą wnoszone do TFG – do 21 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, za który składki są wnoszone i składane deklaracje. Obowiązek składania deklaracji i składek będzie powstawał wraz z uzyskaniem przez biuro podróży wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Źródło: własne, polskieradio.pl