Zgodnie z wyrokiem z dnia 30 czerwca 2016r., wydanym przez Sąd Okręgowy w Częstochowie (sygn. akt. IV P 5/16), pracownik nie może dochodzić odszkodowania oraz renty od pracodawcy, zanim nie rozpoznane jego roszczenia o świadczenia przysługujące na podstawie ustawy wypadkowej. Powód był pracownikiem, który wykonując swe obowiązki pracownicze uległ na początku 2015r., poważnemu wypadkowi na skutek którego doznał urazu zmiażdżeniowego prawego uda, urazu tętnicy udowej prawej, uszkodzenia nerwów, mięśni uda prawego, złamania otwartego kości udowej prawej oraz niedokrwienia kończyn. Rozpoznano również rozległą ranę płatową pachwiny i uda prawego. Wypadek został zgłoszony do ZUS, ale pracownik nie otrzymał do dnia dzisiejszego świadczeń z tzw. ustawy wypadkowej. Organ rentowy nie zakończył bowiem jeszcze postępowania w sprawie wypadku przy pracy. Ponad rok po wypadku, pracownik złożył do sądu pracy pozew przeciwko pracodawcy o ustalenie i sprostowanie treści protokołu ustalającego okoliczności, a także przyczyny wypadku. Udało mu się uzyskać nakaz sprostowania. W kolejnym pozwie przeciwko pracodawcy żądał zasądzenia na swoją rzecz 500 tys. zł tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę w wyniku zdarzenia oraz zadośćuczynienie za ból i cierpienie związane nie tylko z samymi skutkami wypadku, ale także późniejszym zachowaniem pozwanego. Oprócz tego powód domagał się ponad 16 tys. zł tytułem skapitalizowanej renty wyrównawczej za rok po wypadku oraz ponad 6 tys. zł miesięcznie tytułem bieżącej renty wyrównawczej od marca do października 2016r. Ostatnie żądanie pozwu dotyczyło ustalenia odpowiedzialności pozwanego na przyszłość za szkody będące skutkiem wypadku przy pracy. Sąd stwierdził, że ,,(…) zgodnie z utrwalonymi w orzecznictwie poglądami odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy ma charakter uzupełniający. Zadośćuczynienie, odszkodowanie czy renta uzupełniająca likwiduje bowiem szkodę, która nie została naprawiona przez inne świadczenia. Oznacza to, że poszkodowany wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej może dochodzić odszkodowania na zbiegających się podstawach, tj. na podstawie przepisów ustawy wypadkowej, oraz na podstawie przepisów prawa cywilnego, w zakresie szkód nie pokrytych odszkodowaniem z ustawy wypadkowej”. Powództwo zostało zatem oddalone przez Sąd jako przedwczesne.

Źródło: rp.pl