Według nowych przepisów podatek naliczany jest od całości wspólnych części nieruchomości oraz obciąża wszystkich współwłaścicieli w stosunku, który odpowiada ich udziałowi w danej nieruchomości wspólnej. Nowelizacja wprowadziła zmianę w definicji dotyczącej związku budynków, budowli oraz gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Z ustawy usunięto pojęcie „względów technicznych”, co powoduje, że aby uznać, iż konkretny przedmiot nie jest związany z działalnością gospodarczą danego przedsiębiorcy, musi on posiadać ostateczną decyzję nadzoru górniczego bądź budowlanego dotyczącą danego obiektu tzn. odpowiednio decyzję o wyłączeniu z użytkowania lub nakaz rozbiórki. W ustawie dokonano również przeformułowania definicji gruntów, budowli związanych z działalnością gospodarczą i budynków. Do powyższej kategorii nie są zaliczane: – budynki, budowle lub ich części, w odniesieniu do których została wydana ostateczna decyzja organu nadzoru budowlanego nakazująca zarządcy lub właścicielowi rozbiórkę niewykończonego lub nieużytkowanego obiektu budowlanego, który nie nadaje się do remontu, wykończenia lub odbudowy i uporządkowanie terenu i określającą terminy przystąpienia do tych robót oraz ich zakończenia; – budynków mieszkalnych i gruntów związanych z tymi budynkami;
- budowli, budynków lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której na trwałe wyłączono budowlę, budynek, lub ich części z użytkowania;
- gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi zbiorników sztucznych i płynącymi jezior. Według nowych przepisów obowiązek zapłacenia podatku od garaży wielostanowiskowych ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. Nowe przepisy zobowiązują do płacenia podatku od nieruchomości za grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych w każdym przypadku, nawet jeżeli nie byłyby zajęte przez podatnika na działalność gospodarczą. Nowością jest jednorazowa wpłata podatku, w przypadku gdy nie przekracza on kwoty 100 zł.

Źródło: Gazeta Prawna