Księgowa, która pracowała po osiem godzin dziennie, mimo że powinna pracować siedem, wywalczyła dodatkowe wynagrodzenie Sąd Najwyższy zajął się w dniu 3 sierpnia 2016r., sprawą księgowej, która w trakcie zatrudnienia stała się niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jej dniówka powinna zostać skrócona do siedmiu godzin, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w pełnej wysokości. Księgowa jeszcze w połowie 2008r. dostarczyła stosowne zaświadczenie do firmy, w której była zatrudniona, jednakże w niczym nie zmieniło to wymiaru jej czasu pracy. Gdy trzy lata później pracodawca zorientował się, że księgowa powinna pracować krócej ze względu na stan niepełnosprawności, zaproponował jej zmianę warunków zatrudnienia sprowadzających się do obniżki jej wynagrodzenia o około 40 proc. Wtedy też księgowa złożyła trzy pozwy o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny wypracowane w 2009, 2010 i 2011r. W czasie procesu pracodawca dowodził, że księgowa, jako osoba należąca do kadry kierowniczej firmy, była zorientowana co do przysługującego jej uprawnienia do krótszej dniówki, jednakże godziła się na dłuższą pracę, tym bardziej że w tym czasie wykonywała także dodatkowe czynności, niezwiązane z jej aktywnością zawodową w firmie. Mimo tych argumentów zarówno sąd rejonowy, jak i okręgowy stwierdziły, iż księgowej należy się dodatkowe 30 tys. zł wynagrodzenia za nadgodziny wypracowane w 2009r. Sądy uznały jednak tylko jej roszczenie za ósmą godzinę pracy każdego dnia i przyznały jej dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach w 2009r., oddalając jej żądania w pozostałym zakresie. Firma skierowała skargę kasacyjną do SN. W środowym wyroku SN postanowił jednak skargę oddalić. – Artykuł 15 ustawy o rehabilitacji ma charakter jednostronnie bezwzględnie obowiązujący dla pracodawcy – tłumaczyła Katarzyna Gonera, sędzia Sądu Najwyższego. – W myśl tego przepisu osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności pracują tylko siedem godzin dziennie. Pracodawca ma obowiązek przestrzegać tych norm czasu pracy. Nie ma więc możliwości, aby strony zawarły porozumienie w sprawie wydłużenia dniówki niepełnosprawnego pracownika do ośmiu godzin. Jedyne odstępstwo od tej zasady może nastąpić na wniosek samego pracownika, gdy uzyska on orzeczenie lekarskie dopuszczające wydłużenie dniówki do ośmiu godzin.

Źródło: rp.pl